حفاظت از محیط زیست

به روز بودن تکنولو‍ژی و مد نظر قراردادن شاخص های جهانی و سازگاری با محیط زیست و حفظ ایمنی و بهداشت موضوعاتی است که همواره در استراتژی های هلدینگ مورد تأکید قرارگرفته است و این امر‌ سبب می شود همواره در شناسایی و ارزیابی تکنولوژی ها این معیارها مورد توجه قرار گیرد.

کمیته محیط زیست در کاراوران صنعت خاورمیانه با عضویت مدیران ارشد به منظورسیاستگزاری وتعیین راهبردهایزیست محیطی تشکیل گردیده است.

مباحث مربوط به محیط زیست اصولاًدرمحل اجرای طرحها و پروژه هاموضوعیت می‌یابدواین مهم با توجه به طراحیهای اولیه و تطبیق شرایط بااستانداردهای زیست محیطی در مرحله انتخاب تکنولوژی مورد توجه قرار گرفته است.

هر طرح از ابتدا دارای گزارش EIA (ارزیابی زیست محیطی) است و در تمام قراردادها کلیه پارامترهای زیست محیطی توسط سازندگان و طراحان مشخص و بعنوان ارقامی که گارانتی شده هستند باید در پایان طرح تحویل شوند. از جمله در ارتباط با آب، هوا، خاک، صدا و مصارف انرژی لذا تمام تجهیزات حفظ کننده محیط زیست در طرح گنجانیده شده و در هزینه ها منظور می گردند.