آقای منوچهر ترابی پاریزی

  • آقای منوچهر ترابی پاریزی

  • سمت: نائب رئیس هیأت مدیره