اقای بهرام جلوداری

  • اقای بهرام جلوداری

  • سمت: عضو هیأت مدیره

  • ایمیل : b-jelodari@midhco.com